Categorie: Praktijk

Wachttijden

 • Generalistische Basis GGZ en coaching: 6 tot 12 weken tot de intake; de behandeling start aansluitend
 • Gespecialiseerde GGZ: wij nemen geen nieuwe cliënten meer aan omdat de wachttijden te lang zijn

De wachttijden zijn bijgewerkt op 6 december 2023
De wachttijden zijn voor alle cliënten hetzelfde ongeacht bij welke verzekeraar je bent verzekerd. Je kunt altijd vragen om wachtlijstbemiddeling bij je zorgverzekeraar.

Verwijzing
Om voor vergoeding door je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van je huisarts of bedrijfsarts nodig. Hier moeten de volgende gegevens in staan:

 • datum van de verwijzing (deze moet voorafgaan aan het eerste gesprek)
 • naam, adres en AGB-code huisarts
 • je eigen naam, adres en geboortedatum
 • er moet sprake zijn van (een vermoeden van) een DSM-stoornis. Deze DSM-stoornis hoeft niet expliciet te worden benoemd
 • er moet worden verwezen naar de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ

Klachten

Natuurlijk hopen we dat je tevreden zult zijn over de samenwerking met je psycholoog, maar waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms ook misverstanden. Als je vragen of klachten hebt, bespreek deze dan altijd met je behandelaar. Een rechtstreeks gesprek met je psycholoog is vaak de snelste weg naar een oplossing. Bovendien helpt jouw feedback ons om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Als je het moeilijk vindt dit in een gesprek te bespreken, kun je ook altijd bellen, mailen of schrijven.

Als we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij een klachtenfunctionaris. Al onze psychologen zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling.

Christine-Esther de Vrijer

P3NL Klachtenregeling Cliënten

Klachten- en geschillenregeling C.E. de Vrijer
Klachtenformulier C.E de Vrijer

Marrit Bollema

Klachten- en geschillenregeling Marrit Bollema
Klachtenformulier NIP

Hedwig Smeur

Klachten- en geschillenregeling Hedwig Smeur
Klachtenformulier NIP

Liedeke Vis

Klachtenregeling Volwassenen

Marleen Kruithof

Klachten- en geschillenregeling Marleen Kruithof
Klachtenformulier NIP

Marit Kool

Klachten- en geschillenregeling Marit Kool
Klachtenformulier NIP

Online Behandeling

Wij kunnen indien gewenst gebruik maken van online behandeling via beeldbellen en/of van een digitaal e-health programma. Dit is zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ mogelijk.

Wij maken voor beeldbellen gebruik van een beveiligde videoverbinding zodat we elkaar “live” kunnen zien en spreken, zonder dat anderen meekijken. Je hebt hiervoor alleen een (beveiligde) computer of telefoon en een (bij voorkeur) afgesloten en rustige ruimte nodig. De therapeut bepaalt in overleg met jou of gesprekken via beeldbellen mogelijk zijn. Zij stuurt je een uitnodiging via de mail of mobiele telefoon en vervolgens kun je inloggen zonder verder iets te installeren. Vaak is er bij het eerste gesprek een face-to-face-contact om elkaar te leren kennen. Dit is echter niet noodzakelijk, dus ook als je in het buitenland verblijft en een Nederlandse therapeut zoekt, kun je bij ons terecht.

Verder maken wij soms gebruik van schriftelijk e-health protocollen online. De e-health programma’s zijn wetenschappelijk getest, geprotocolleerd en effectief gebleken. Deze programma’s kunnen als aanvulling worden ingezet in een Basis GGZ of Gespecialiseerd GGZ traject.

Onverzekerde Zorg

Losse sessies (onverzekerd product/OZP) en coaching
Als je klachten of problemen hebt die buiten de verzekerde zorg vallen, bijvoorbeeld omdat het gaat om mildere klachten, kun je bij ons terecht voor losse gesprekken. Ook als je weinig klachten ervaart, maar wel wil werken aan bijvoorbeeld het vergroten van je zelfinzicht of het verbeteren van bepaalde vaardigheden met behulp van coaching, kun je veel baat hebben bij een of meer sessies met een van onze psychologen. De kosten voor deze gesprekken komen voor eigen rekening. Ook kun je eventueel bij je werkgever nagaan of deze (een deel van) de kosten wil vergoeden.

Verzekerde Zorg

Basis GGZ
Behandeling in de Basis GGZ is praktisch, zowel inzichtgevend als oplossingsgericht en relatief kortdurend. Meestal zijn vijf tot twaalf gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Afhankelijk van je wensen en de problematiek maken we in het eerste gesprek samen met jou een inschatting van de duur van de behandeling en de frequentie van de gesprekken.

Gespecialiseerde GGZ
Behandeling in de Gespecialiseerde GGZ duurt vaak langer en is gericht op complexe problematiek die meestal al langer bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om diep ingesleten patronen die je op veel gebieden in het leven belemmeren, of klachten die zeer hardnekkig zijn. Mogelijk is eerdere behandeling in de Basis GGZ onvoldoende gebleken. De behandeling richt zich op inzicht in de problemen en duurzame verandering.

Behandelmethoden

We maken in de behandeling gebruik van methodes en technieken uit verschillende psychologische benaderingen, zoals

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schematherapie
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • ACT (Acceptatie en Commitment Therapie)
 • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
 • EFT (Emotionally Focused Therapy)
 • Systeemtherapie

Alle psychologen hebben natuurlijk hun eigen specifieke aanpak en stijl, maar de behandeling richt zich bij ons altijd op de oorzaak van en de omgang met de klachten. In de behandeling streven we naar herstel van het evenwicht, waardoor je op (korte) termijn weer naar tevredenheid kunt functioneren, zowel privé als in werk of studie. Soms werken we daarbij met (huiswerk-)opdrachten of oefeningen. We maken gebruik van wetenschappelijk onderzochte en effectief gebleken werkwijzen, maar leveren altijd maatwerk. Dit betekent dat we altijd proberen de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op jou en jouw hulpvraag.

In de eerste fase van een behandeling staan we stil bij je klachten, de oorzaken hiervan en hoe je er mee omgaat (je coping-mechanismen). In overleg met jou bepalen we wat het doel van de behandeling is. In de periode daarna kijken we hoe je je klachten kunt verminderen en/of hoe je er anders mee om kunt gaan, zodat je er minder last van hebt. In de laatste fase van de behandeling leer je de vooruitgang vast te houden en hoe je een terugval kunt voorkomen. 

Neem contact op

Weerdsingel WZ 33, 3513 BC Utrecht
Telefoonnummer: 030-2310389

Wil je je aanmelden, dan kun je gebruik maken van het aanmeldformulier: Ga naar aanmelden

Als je een ander bericht voor ons hebt, kun je gebruik maken van onderstaand contactformulier.

  61  −  52  =  

  Wet- en Regelgeving

  Via onderstaande links vind je meer inhoudelijke informatie over

  Beroepscode voor psychologen

  Beroepscode voor psychotherapeuten

  Wet inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (BIG)

  Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 

  Wet Klachtrecht Cliënten Zorg (WKCZ)

  Klachtenreglement LVVP

  Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

  Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

  Vrijstellingsbesluit WBP

  Zorgverzekeringswet (Besluit Zorgverzekering)

  Wet Burgerservicenummer in de zorg (BSNz) in hoofdlijnen

  Privacy

  Wij hechten veel waarde aan privacy. Wat je aan ons vertelt, blijft in de spreekkamer. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming delen we informatie met anderen. Dit zullen we altijd vooraf met je bespreken en geldt ook voor verslaglegging, bijvoorbeeld aan de huisarts of bedrijfsarts.

  Wij zijn wettelijk verplicht om je, in ieder geval bij aanvang en afronding van de behandeling, en soms ook tussentijds, een vragenlijst voor te leggen, genaamd ROM (Routine Outcome Measurement). Informatie vanuit scores op deze lijsten kan een bijdrage leveren aan de behandeling. Wij denken echter dat het voor jou en voor ons geen toegevoegde waarde heeft om de uitslagen aan te leveren aan een landelijke database. Wij vinden het belangrijk dat alle behandelgegevens niet buiten de behandelkamer komen en de computer niet verlaten, tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. Dit is tevens een belangrijke reden waarom wij geen contracten met zorgverzekeraars tekenen.

  Voor de Gespecialiseerde GGZ is in de wet vastgesteld dat, als voorwaarde vanuit de zorgverzekeraar, op de factuur van de behandeling vermeld staat voor welke diagnose je bent behandeld en het totale aantal minuten dat daaraan is besteed. Je kunt bezwaar maken tegen de vermelding van de diagnose, zodat in het systeem van je verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen je naar een therapeut gaat. Je kunt daarvoor een privacyverklaring tekenen. Daarmee geef je ook aan dat wij jouw gegevens niet hoeven aan te leveren aan een landelijke database.

  In de Basis GGZ bestaat er geen verplichting tot vermelding van de diagnose, maar moeten we wel andere persoonlijke en privacygevoelige gegevens aanleveren. Wij raden iedereen aan hier bezwaar tegen te maken door een privacyverklaring te ondertekenen.

  Verder is vastgesteld dat een zorgverzekeraar, bij een vermoeden van fraude, het recht heeft je dossier in zijn geheel in te zien om te controleren of de behandeling volgens de richtlijnen is verlopen. Je kunt bezwaar maken tegen deze inzage; je vindt het formulier hier.

  AVG

  Alle psychologen bij Psychologen Weerdsingel voldoen aan de eisen van de Europese wet voor databescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Privacy Statement Psychologen Weerdsingel