Niet gecontracteerde zorgaanbieders

In onze praktijk hebben alle psychologen er bewust voor gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars. Wij zijn met andere woorden niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dit betekent dat je zelf de factuur ontvangt en indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Je blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur.

De reden voor onze keuze om zonder contracten te werken, is inhoudelijk en principieel. Wij hebben bezwaar tegen de groeiende invloed van zorgverzekeraars op ons werk, omdat zij in onze ogen goede zorg ondergeschikt maken aan geld en bovendien te veel op de stoel van de behandelaar gaan zitten. Hoewel wij uiteraard achter het idee staan dat zorg altijd kwalitatief goed en doelmatig moet zijn, gaat de inhoudelijke en praktische bemoeienis door zorgverzekeraars wat ons betreft te ver. Als we contracten zouden aangaan, moeten wij aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen die ons belemmeren ons werk goed uit te voeren en die indruisen tegen onze beroepsethiek, bijvoorbeeld tegen de regels op het gebied van geheimhouding en privacy. Meer informatie hierover vind je op contractvrijepsycholoog.nl