Tarieven

 
 

Ñ Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

(voorheen Eerstelijnspsychologische zorg)

Vanaf 2015 kunnen er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van zorgzwaarte, is ongeveer als volgt:

 

product BGGZ Omschrijving Indicatie Patiëntgebonden Tijd (NZa) NZa Tarief 2017 / 2018 Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 € 472,65 / € 487,26 Tussen 2 – 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 € 779,40 / € 830,23 Tussen 5 – 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 € 1262,82 / € 1301,58 Tussen 8-13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 € 1165,48 / € 1201,50 Rond 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject   120 € 192,92 / € 198,88 1 of 2 gesprekken

 

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

 

Alle therapeuten die bij ons werken zijn geregistreerd als GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) en bij de BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en/of als Eerstelijnspsycholoog bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) aangesloten. Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.
Indien u gebruik wilt maken van de BGGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

 

Ñ Overig zorgproduct (OZP) bij BGGZ

Behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder onvergoede zorg.

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen.
Het tarief voor onvergoede zorg is € 92,- per zitting van +/- 50 minuten. Hier rust geen BTW op.
Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Ñ Specialistische GGZ (SGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

Voorheen Psychotherapie / Tweedelijnsbehandeling

Indien u klachten heeft die niet binnen de Basis GGZ passen en langduriger behandeling noodzakelijk maken, kunt u gebruik maken van de Gespecialiseerde GGZ. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering. U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s; DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling heeft besteed. U krijgt hiervoor een factuur, die u kunt indienen bij uw verzekeraar ter declaratie.

Prijzen:

DBC startdatum in 2017 Klik hier
DBC startdatum in 2018 Klik hier
 

Ñ Overig zorgproduct (OZP) bij SGGZ/GGGZ

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen.
Het tarief voor onvergoede zorg is € 100,- per zitting van +/- 50 minuten. Hier rust geen BTW op.
Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Ñ Online therapie / Skype therapie

Prijs valt onder eerder genoemde behandelmogelijkheiden (BGGZ of SGGZ) en anders in onderling overleg, mogelijk mede afhankelijk van de verzekering.

 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

 

Wij hebben allen bewust gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars en zijn dus niet-gecontracteerde zorgaanbieders  Dit betekent dat u zelf uw factuur indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Wij hebben bezwaren tegen de steeds groter wordende  macht van de zorgverzekeraars, omdat zij in onze ogen goede zorg ondergeschikt maken aan geld. Ook moeten wij, als we een contract zouden aangaan, aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen die ons belemmeren bij het goed uitvoeren van ons werk en indruisen tegen onze beroepsethiek. Bij een contract dienen wij bijvoorbeeld inzage te geven in dossiers. Ook moeten wij dan verplicht cliënten vragenlijsten laten invullen. Verder bepalen zorgverzekeraars dan hoeveel cliënten wij per jaar mogen behandelen door middel van ‘omzetplafonds’, en bemoeien zij zich met de inhoud van de behandeling die wij mogen geven  Dit alles gaat voor ons veel te ver, waardoor wij dit besluit hebben genomen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp  www.contractvrijepsycholoog.nl

 

Natura of restitutie basisverzekering

 

Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

 

Restitutie basisverzekering: U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat. Als u behandeling wilt bij Psychologen Weerdsingel, is dit de meest gunstige variant.

 
Combi basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

 
Natura basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heeft u afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

 

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling! Aan het eind van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

 

Voor meer informatie kijk op: Zorgverzekeraars Vergoedingen GGZ 2017
Voor meer informatie kijk op: Zorgverzekeraars Vergoedingen GGZ 2018

 

Privacy regeling

Uw zorgverzekeraar wil dat op de factuur van uw behandeling uw diagnose vermeld staat. U kunt daar bezwaar tegen maken, zodat in het systeem van uw verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen u naar een therapeut gaat. Zowel uzelf als uw therapeut dienen hiervoor een formulier in te vullen.

U kunt hier de privacyregeling en het formulier downloaden.

 

Ñ Coaching

€160,- per zitting van +/- 50 minuten,  exclusief BTW

De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering
Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Ñ Psychodiagnostisch onderzoek

Psychologische onderzoeken vallen onder de DBC (zie kopje SGGZ/GGGZ)! Indien dit niet zo is afgesproken worden psychologische onderzoeken achteraf gedeclareerd, gelijktijdig met het opleveren van het verslag.

 

Ñ Deskundigheidsbevordering / Cursussen / Trainingen

  • Individuele begeleiding van collega GZ-psychologen of psychotherapeuten die een eigen praktijk willen opzetten zonder contracten met zorgverzekeraars €100,– per uur (inclusief BTW). Deze afspraken vinden plaats in onze praktijk.
  • Deskundigheidsbevordingen in de vorm van cursussen en trainingen: Prijs in onderling overleg. De deskundigheidsbevordering wordt achteraf, over de totaal gebruikte tijd, gedeclareerd. Reistijd en reiskosten zijn bij dit bedrag inbegrepen.

 

Verdere info

Ñ Partner-relatietherapie beslaat meestal twee zittingen, afhankelijk van de onderlinge afspraak
Ñ Gezinstherapie beslaat meestal twee of drie zittingen, afhankelijk van de onderlinge afspraak
Ñ Indien de kosten van de behandeling door een bedrijf worden betaald, declareren we deze in zijn geheel voorafgaand aan de behandeling, tenzij anders is afgesproken.

 
Voorwaarden

Ñ De behandelingen, begeleidingen en onderzoeken vinden plaats aan de Weerdsingel WZ 33 in Utrecht. In overleg is een andere locatie mogelijk. Hiervoor berekenen we reistijd en reiskosten.
Reistijd € 65,– per uur
Reiskosten € 0,42 per kilometer
 
Ñ Alle prijzen met * zijn inclusief BTW en geldig tot 1 januari 2019 (tenzij anders vermeld).
Ñ De betalingsvoorwaarden krijgt u voor of tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle onderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor  betaling van de kosten.

 
Regels m.b.t. no-show
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak zal 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden en in de SGGZ krijgt u een nota van € 50 euro.